Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening (FGF)

 
består af formand, kasserer og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år (i lige år) og hvorimod kassereren vælges i ulige år også for år. Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Og jf. 
§ 9 i foreningens vedtægter er: "Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen skal mindst bestå af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem, som alle er kontingentfrie. Bestyrelsen skal være bredt sammensat og sikre, at foreningens formål jf. § 2 opfyldes. Der henstilles til, at såvel breddeaktiviteter som konkurrenceaktiviteter er tilgodeses i bestyrelsen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt."
 
Alle i bestyrelsen er frivillige, dvs. at de yder en indsats for FGF i deres fritid.
 
 
 
Har du lyst til at give en hånd med på en eller anden måde i foreningen - det kan være som bestyrelsesmedlem, enkelte arrangementer/events eller andet, er du meget velkommen til at kontakte formanden.

I Farum Gymnastikforening har vi kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere om indmeldelse

Kalender