Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening (FGF)

 
Bestyrelsen består i 2018-19 af (fra venstre)
Rune, Rasmus, Peter, Maria, Naia, Henriette, Lisbeth, Peter og Karin.
 
Formand Lisbeth Blom
Næstformand Peter Fogh-Andersen
Kasserer Naia Helweg
Bestyrelsesmedlem Claus Gravgaard Sørensen
Bestyrelsesmedlem Henriette Gedde 
Bestyrelsesmedlem Karin Nygaard 
Bestyrelsesmedlem Maria Esberg 
Bestyrelsesmedlem Peter Balle 
Bestyrelsesmedlem Rasmus Bo Hansen
Suppleant Rune Wederkinck-Andersen
Suppleant Thea Christensen 
 
Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasser og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år (i lige år) og hvorimod kassereren vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Jf. foreningens vedtægter §9: "

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte udvalg til varetagelse af enkeltstående eller løbende opgaver.

Bestyrelsen skal mindst bestå af: formand, næstformand, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle er kontingentfrie. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen skal være bredt sammensat og sikre, at foreningens formål jf. § 2 opfyldes. Der henstilles til, at såvel breddeaktiviteter som konkurrenceaktiviteter tilgodeses af bestyrelsen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt. 

Alle i bestyrelsen er frivillige, dvs. at de yder en indsats for FGF i deres fritid.
 
 
Har du lyst til at give en hånd med på en eller anden måde i foreningen - det kan være som bestyrelsesmedlem, enkelte arrangementer/events eller andet, er du meget velkommen til at kontakte formanden.

I Farum Gymnastikforening har vi kvalitet i børnegymnastikken

Læs mere om indmeldelse

Kalender