Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening (FGF)

 
Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasser og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år (i lige år) og hvorimod kassereren vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Jf. foreningens vedtægter §9: "

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte udvalg til varetagelse af enkeltstående eller løbende opgaver.

Bestyrelsen skal mindst bestå af: formand, næstformand, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle er kontingentfrie. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen skal være bredt sammensat og sikre, at foreningens formål jf. § 2 opfyldes. Der henstilles til, at såvel bredde-aktiviteter som konkurrence-aktiviteter tilgodeses af bestyrelsen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt – dog mindst 4 gange årligt. 

Alle i bestyrelsen er frivillige, dvs. at de yder en indsats for FGF i deres fritid.
 

Se bestyrelsen & administrationen her: 

 
Har du lyst til at give en hånd med på en eller anden måde i foreningen - det kan være som bestyrelsesmedlem, enkelte arrangementer/events eller andet, er du meget velkommen til at kontakte formanden. formand@fgf.dk 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram